Brownfield Křešice

Rozvojová zóna Děčín Východní nádraží

Záměr revitalizace brownfieldu Děčín ‐ Křešice

Úvod a cíle projektu

Tento projektový záměr města Děčín a Hospodářské a sociální rady Děčínska nabízí možnost řešit specifickou situaci města, kde chybějící pracovní příležitosti jsou způsobeny zejména nemožností vybudovat průmyslovou zónu na okraji města, a to z důvodu chráněných krajinných oblastí. Projekt cílí nejen na potenciální nové investory v oblasti zpracovatelského průmyslu, ale má i podporu místních podniků, sdružených v pracovní skupině. Cílem města je přeměnit nevyužívané území bývalých konzerváren v Děčíně-Křešicích v průmyslovou zónu, a to při využití státní podpory na regeneraci brownfieldů. Záměr má podporu Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho agentury Czechinvest.

Vymezení území

Předmětem návrhu revitalizovaného prostoru jsou zejména pozemky v soukromém vlastnictví, které jsou nabízeny k prodeji jako celek, a to o rozloze cca 10 ha. Pozemky bývalé konzervárny v Děčíně – Křešicích jsou v rukou jediného vlastníka, a to po mnoha letech, kdy byly součástí konkursní podstaty a objekty zde situované se dostaly do značně zchátralého stavu. Přeměna areálu na průmyslovou zónu vyžaduje rozsáhlé demolice, sanace a úpravy pozemků, stejně tak investice do související infrastruktury.

Vymezení lokality :

Pracovní skupina HSRD předložila jednu  variantu řešení,  kde se uvažuje se stávajícím rozsahem celého areálu a jeho rekonstrukcí na průmyslovou zónu.

Výhody lokality Křešice:

– jasná vlastnická struktura pozemků, kde lze jednat o odprodeji

– sousedství se silniční sítí

– minimální ekologická zátěž (bývalé konzervárny)

– dostatečně velký souvislý pozemek mimo záplavovou oblast

– železniční napojení

– malá vzdálenost k obslužnosti z města, existující infrastruktura (el., plyn, kanalizace)

– dostupnost sítě odborných středních škol a fakulty ČVUT ve městě Děčín

– podpora stávajících podnikatelských subjektů, podpora MPO a Czechinvestu, podpora napříč politickým spektrem

– nezávislost na jiných stavbách (žel.koridor)

Závěr

Tento investiční záměr je podnětem k dalším strategickým krokům, které by měly směřovat k vytvoření nové rozvojové zóny v Děčíně. Těmito kroky jsou:

  • Získání finanční podpory zřizovateli zóny ze strany státu 
  • Získání pozemků do rukou zřizovatele zóny (město Děčín nebo Ústecký kraj)
  • Sanace a vytvoření infrastruktury průmyslové zóny.

Nová rozvojová oblast by přinesla městu možnosti k nabízení investičních příležitostí pro soukromý sektor, snížení nezaměstnanosti, zvýšení příjmů daňové výtěžnosti a obrat v dosavadní sestupné sociální a hospodářské situaci regionu.

ZM 7.12.2015